Sverige deltar i EU-projekt om modernisering av lärmiljöer

I höstas startade ett EU-finansierat projekt, ”Educational Spaces 21 – Open up!”, som skall utreda möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöer. Projektet skall utmynna i tre handböcker som skall fungera som stöd och inspiration både för den enskilda läraren men också för kommuner eller områden. I första hand är …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Lärare och rektorer oeniga om behovet av kompetensutveckling

Över hälften av lärarna i en undersökning från Lin Education säger att de inte får nödvändig kompetensutveckling via arbetsplatsen när det gäller att använda digitala verktyg. Rektorerna däremot anser att de erbjuder kompetensutveckling i hög grad. Utbildningsföretaget Lin Education har gjort en undersökning bland lärare och rektorer om …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized, […]

Continue Reading

Kvalitet inom Komvux Distansutbildning

I april 2015 kommer Skolinspektionens slutrapport om distansutbildningskvalitet i kommunal vuxenutbildning att presenteras. Redan idag finns delrapporter tillgängliga via Skolverkets databasen SIRIS Skolinspektionens rapport kommer att presentera utvecklingsområden och väl fungerande inslag inom kommunal distansutbildning. Bakgrunden är att det blir allt viktigare med en utbildning på gymnasienivå eller högre för …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Skandinavisk MOOC konferens 11-12 juni i Sthlm

Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs …Läs vidare på källans webbplats. Category: […]

Continue Reading

New Media Horizon report 2015

Viktiga trender1-2 år: blended learning blir vanlig, satsning på nya lärmiljöer.3-5 år: fokus på hur vi mäter lärande, öppna lärresurser etablerar sig på bred frontÖver 5 år: innovationskultur, ökande samarbete mellan lärosäten UtmaningarEnklare utmaningar: blanda formell och informell utbildning, höja den digitala kompetensenMellansvåra utmaningar: individualiserat lärande, hur lär vi ut …Läs vidare på källans webbplats. […]

Continue Reading

Danmark satsar på digitala läromedel

I Danmark satsar staten 40 miljoner kr under 2015-2016 på utveckling av innovativa digitala läromedel En ny fond för utveckling av digitala läromedel ska ytterligare öka marknaden för innovativa digitala lärresurser genom att ge stöd till företag som producerar digitala läromedel. Den 40 miljoner kr planeras som en del av regeringen och …Läs vidare på […]

Continue Reading

Regeringen satsar på fjärrundervisning

I propositionen om Fjärrundervisning i skolan föreslås att en definition av fjärrundervisning införs i skollagen (prop. 2014/15:44) Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter …Läs vidare på […]

Continue Reading

SVERDnytt nr 1 -2015

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, kl. 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet […]

Continue Reading

Inbjudan till ITHU webinar

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet Alastair […]

Continue Reading

NMC lanserar THE 2015 NMC TECHNOLOGY OUTLOOK FOR SCANDINAVIAN SCHOOLS

The New Media Consortium (NMC), det norska centret för IKT i utbildning, det svenska Skolverket (Skolverket) och Myndigheten för IT och lärande i Danmark (Styrelsen för det og Læring), lanserar 2015 NMC Technology Outlook för skandinaviska skolor. Denna skandinaviska upplaga beskriver fynd från NMC Horizon Project, ett …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Var femte ny YH utbildning använder distansmetoder

Andel distansutbildningar 20 procent av det totala antalet nya studerandeplatser inom yrkeshögskolan kommer att genomföras på utbildningar som bedrivs på distans. Störst antal studerandeplatser med distansupplägg finns inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Data/IT samt Ekonomi, administration och försäljning. …Läs vidare på källans webbplats. Category: Uncategorized

Continue Reading

Nya regler för utbildning på distans

I propositionen Möjligheter till fjärrundervisning lämnar regeringen förslag till bestämmelser för fjärrundervisning, en form av distansundervisning, till riksdagen. Syftet är bl.a. att förbättra möjligheten till en god utbildning även när det saknas en behörig lärare i ämnet eller kursen på elevens skola eller när antalet elever inte är tillräckligt för att …Läs vidare på källans […]

Continue Reading

Höger sidfot